اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی

اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه عبارتند از:

  1. جناب آقای دکتر ابوالفضل اکبرپور رئیس شورا
  2. جناب آقای دکتر محمد اکبری نائب رئیس شورا
  3. جناب آقای دکتر مهدی ضیائی دبیر شورا
  4. جناب آقای دکتر علی اشرفی درمیان عضو شورا
  5. جناب آقای دکتر محمد علی شمسی نژاد عضو شورا
  6. جناب آقای دکتر احمدی زاده عضو شورا
  7. جناب آقای مهندس هشیار مقدم عضو شورا