قرار دادها
  • مجری: محمد اسکندری ثانی
  • طرف قرارداد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی