ماموریت و اهداف

بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتها و توانایی های دانشگاه در توسعه کارآفرینی و نوآوری، خدمت رسانی به جامعه و تولید ثروت شرکت های زایشی دانشگاه راه اندازی می شود. شرکتهای مذکور بسته به میزان سهام دانشگاه در آنها به دو دسته شرکتهای دولتی و خصوصی تقسیم بندی می­شوند. 

شرکتهای مذکور در قالب شرکتهای پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای، تولیدی، نظارتی، اجرایی و ... علاوه بر درآمدزایی برای صاحب ایده و تخصص مربوطه، به افزایش جذب درآمد اختصاصی دانشگاه کمک خواهند نمود.

شرکتهای دانشگاهی در دانشگاه بیرجند در حال حاضر در مرحله تصویب اساس نامه و آیین نامه مربوطه در هیات امنای دانشگاه می باشد. شرکتهای مذکور با پیشنهاد اعضای محترم هیات علمی و یا با پیشنهاد دانشگاه و پس از تصویب شورای مربوطه در دانشگاه راه اندازی خواهند شد. دانشگاه بیرجند بسته به میزان مشارکت و همچنین بخاطر استفاده شرکت از اعتبار و امکانات دانشگاه، در سهام شرکت به میزانهای مصوب شورای مربوطه سهیم خواهند بود.