اولویت های دستگاه ها

عناوین پروژه های ملی به وزارتخانه ها و سازمانهای کشور و لزوم ثبت پروژه ها در سامانه نیپای ملی

 

اعلام نیازهای بخش صنعت به دانشگاه جهت همکاری متقابل

 

نسخه جدید قراردادهای بنیاد نخبگان

قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری به منظور حمایت از دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان از ابتدای سال 1398