مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی

 

  دکتر هادی فرهادیان

  مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی

 


  •   دکتری تخصصی مهندسی اکتشاف معدن  
      farhadian@birjand.ac.ir    cv.birjand.ac.ir