ماموریت و اهداف

به منظور توسعه مشارکت دانشگاه در طرح های مورد نیاز جامعه و انتقال فناوری و تخصص دانشگاهی بمنظور رفع مشکلات کشور قراردادهای پژوهشی با بخشهای مختلف خارج از دانشگاه منعقد می گردد.

 این قراردادها بسته به اینکه سفارش گیرنده عضو محترم هیات علمی دانشگاه یا حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند باشد به ترتیب به دو نوع الف و ب تقسیم بندی می شوند.