مسئول مرکز

مدیرکارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مسئول مستقیم بررسی و پیگیری امور مربوط به شرکتهای زایشی دانشگاه خواهد بود.