برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: خانم خسروی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: باستان شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 • زمان اجرا: ۰۱:۱۲
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: سکینه مرادی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: باستان شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: زهرا ابراهیمی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
 • زمان اجرا: ۰۸:۴۷
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: سکینه مرادی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۶
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم ظهوریان
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی