قرار دادها
  • مجری: محمد اسکندری ثانی
  • طرف قرارداد: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی