قرار دادها
  • مجری: صادق پاسبان
  • طرف قرارداد: سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی
  • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست