برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: هما مالکی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
 • مکان برگزاری: مجازی ***لطفا موقع ثبت نام تیک صدور گواهینامه را فعال نکنید***
 • مسئول اجرا: علی بهنام فرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: معدن
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی به صورت مجازی
 • مسئول اجرا: علی بهنام فرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق مخابرات
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی به صورت مجازی
 • مسئول اجرا: علی بهنام فرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی به صورت مجازی