مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی

 

  دکتر علی سعیدی

  مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی