مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی

دکتر سعیدی

  دکتر علی سعیدی

  مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی