تفاهم نامه ها

همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه بیرجند و شرکت توزیع برق خراسان جنوبی

 • سازمان همکار: شرکت توزیع برق خراسان جنوبی
 • سال: ۱۳۹۷
 • نوع: استانی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

مدت تفاهم : 5 سال

توسعه علم و فناوری در زمینه سه محور اعلام شده توسط دانشگاه

 • سازمان همکار: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • سال: ۱۳۹۷
 • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

استفاده متقابل از توانمندیهای طرفین در بخشهای مطالعاتی آموزشی مهارتی پژوهشی و برنامه ریزی درسی

 • سازمان همکار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 • سال: ۱۳۹۷
 • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه بیرجند وآزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل)

 • سازمان همکار: شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل)
 • سال: ۱۳۹۶
 • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

مدت تفاهم : 2 سال

همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه بیرجند و مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه

 • سازمان همکار: مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه
 • سال: ۱۳۹۶
 • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

مدت تفاهم : 3 سال