قرار دادها

نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری

 • مجری: صادق پاسبان
 • طرف قرارداد: اداره میراث فرهنگی فردوس
 • دانشکده: فنی فردوس
 • مبلغ(ریال): ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ادامه مطلب

طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

 • مجری: محمد مهدی خطیب
 • طرف قرارداد: استانداری خراسان جنوبی
 • دانشکده: علوم 
 • مبلغ(ریال): ۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ادامه مطلب

مطالعه ژئومورفولوژی، رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات حوزه آبریز سد حاجی آباد، جنوب شرق قائن: کاربرد آن در منشأیابی رسوب، بررسی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب وارده به سد

 • مجری: مریم مرتضوی مهریزی
 • طرف قرارداد: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • دانشکده: علوم 
 • مبلغ(ریال): ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ادامه مطلب