برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: صادق پاسبان
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
 • مکان برگزاری: دانشکده فنی مهندسی فردوس - سایت عمومی
 • مسئول اجرا: مسلم رستم پور
 • دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: مرتع و آبخیزداری
 • متولی:
 • جامعه هدف:
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
 • مکان برگزاری: آزمایشگاه سنجش از دور دانشکده کشاورزی
 • مسئول اجرا: مسلم رستم پور
 • دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
 • مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
 • مسئول اجرا: سید جواد حسینی واشان
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی
 • مسئول اجرا: سید جواد حسینی واشان
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی