کارآموزی در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو ثبت نام فقط از طریق سامانه جایابی کارآموزان امکان پذیر است.