نسخه جدید قراردادهای بنیاد نخبگان

قابل توجه دانشجویان برگزیده بنیاد نخبگان

با توجه به افزایش سقف اعتباری حمایت از دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان از ابتدای سال 1398، نسخه جدید قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری از سوی بنیاد نخبگان ارسال گردیده و قراردادهای منعقد شده با چارچوب قبلی بر اساس نسخه جدید اصلاح خواهد شد.