لغو دوره آموزشی InDesign

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند دوره آموزشی InDesign به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان تشکیل نخواهد گردید.