برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی - سایت کامپیوتر
 • مسئول اجرا: کیهاندخت کریمی شهری
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
 • مکان برگزاری: سالن کنفرانس شماره2- ساختمان شش ضلعی