برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: -
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
 • مکان برگزاری: کارگاه حجم دانشکده هنر