برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: الکترونیک
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: الکترونیک
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: الکترونیک
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: الکترونیک
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر