نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان با مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان با مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه روز یکشنبه 6 تیرماه 1400 در سالن اجتماعات روابط عمومی برگزار شد. در این نشست دکتر سعیدی درباره فعالیتهای انجام شده در زمینه کارآفرینی و معرفی و فعالیتهای مراکز نوآوری و شتابدهی، مراکز مهارت آموزی و واحد اشتغال‌زایی و کارآفرینی دانشگاه توضیحات مبسوطی ارائه کردند و سپس تبادل نظر و مشورتهای مورد نظر درباره ایجاد ارتباط هر چه بیشتر و مؤثرتر دانش آموختگان دانشگاه با مرکز زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه بعمل آمد. در ادامه اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان به همراهی دکتر سعیدی از مراکز نوآوری مانا 1 و 2 و 3 دانشگاه بازدید کردند و از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند.