مسئول مرکز مهارت آموزی و اشتغال شغلی

دکتر طاهرپور

  دکتر علی حسن آبادی

  مسئول مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی


 
  •   دکتری تخصصی مهندسی مکانیک  
      hasanabadi@birjand.ac.ir                           cv.birjand.ac.ir