مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه بیرجند

 
                    

دکتر محمد اکبری

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت


   دکتری مهندسی عمران                                                   VOIP: 2121/31022121
   moakbari@birjand.ac.ir

cv.birjand.ac.ir/moakbari