مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند

 
                    

دکتر علی سعیدی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت


   دکتری مهندسی مکانیک                                                      VOIP: 2121/31022121
   ali.saeedi@birjand.ac.ir

cv.birjand.ac.ir/saeedi