برگزاری دومین نشست آموزشی با موضوع " فعال سازی مکانیزیم برنامه ریزی و اجرای اقدامات در راستای حفاظت مشارکتی تالاب کجی نمکزار نهبندان "