همکاران

                   

ولی محمدرزداری

  همکاری در مدیریت امور داخلی


   دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک                   

 

                   

فریناز دستجردی

  همکاری در امور انفورماتیک و تبلیغات


   دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک