هسته های دانشکده ها

هسته های کارآفرینی و ارتباط با صنعت هر دانشکده از ریاست محترم دانشکده، مسئول پژوهشی، مسئول آموزشی، مسئول هسته کارآفرینی، یک نفر از اساتید هر دانشکده و دو نفر دانشجو به انتخاب مسئول آموزشی دانشکده تشکیل می­شوند.

اسامی مسئولین هسته های کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشکده های مختلف دانشگاه در بخش "اعضای شورای دانشگاه" فهرست شده اند.