معرفی مبادی صنایع خلاق

مراکز نوآوری و شتابدهی فناوری، رویدادها، جشنواره‌ها و برنامه‌های معتبر ملی، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مراکز رشد دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان مبادی شرکت‌های خلاق معرفی شوند. در راستای برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، زیست‌بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند با هماهنگی دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌‌های خلاق معاونت علمی و‌ فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت‌‌های مورد پذیرش قرار گرفته است.

در اکوسیستم نوآوری ایران مجموعه‌های متخصصی وجود دارند که در زیر مجموعه‌های آن‌ها شرکت‌های خلاق زیادی فعالیت می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند به این مبادی مراجعه کنند و در صورتی که مبادی، آن‌ها را واجد شرایط پذیرش بدانند، مستقیم به دبیرخانه معرفی می‌کنند. شرکت‌‌های معرفی‌شده به عنوان شرکت خلاق برگزیده شده و مشمول استفاده از حمایت‌های دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق خواهند شد.

جهت دانلود فرم مربوطه، می بایست به بخش آیین نامه ها، فرآیندها و فرم ها مراجعه نمایید و فرم درخواست پذیرش شرکت خلاق بنیان را از بخش مرکز نوآوری دانلود نمایید. در ادامه پس از تکمیل، فرم مربوطه را از طریق ایمیل innovationcenter@birjand.ac.ir جهت ارزیابی ارسال نمایید.