مشاغل و گروه های فعال

1- کارگاه رزین  
2- تیم بازاریابی فراز  
3- کارگاه حوله بافی قدیفه
4- گلیم بافی آریسام
5- گوهرتراشی آذین
6- کارگاه صنایع چوب فغانی
7- کارگاه زیورآلات ساج