مسئول مرکز کارآفرینی و اشتغال زایی

 
                    

مهندس علی فوادالدینی

مسئول مرکز کارآفرینی و اشتغال زایی


    دانشجوی دکتری مکانیک                                                      09153621641
   ali.foad@birjand.ac.ir

cv/foadoddini