مأموریت و اهداف

مقدمه

به منظور اجرای هر چه بهتر اهداف مرکز کارآفرینی دانشگاه بیرجند و همچنین توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور (کاراد) هسته کارآفرینی در دانشکده‌های دانشگاه بیرجند تشکیل شده است.

اهداف

به پیروی از اهداف لحاظ شده در طرح کاراد و اساسنامه مرکز کارآفرینی دانشگاه، اهداف هسته کارآفرینی دانشکده‌های دانشگاه بیرجند به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- ارتقای شناخت اساتید و دانشجویان نسبت به کارآفرینی.

ب- احیای توسعه و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی.

ج- ایجاد زمینه جهت جلب و جذب اساتید و دانشجویان به دوره‌های آموزشی و کارآفرینی.

د- ایجاد زمینه جهت توسعه تحقیقات محض، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف و متفاوت کارآفرینی.

ه- ایجاد زمینه جهت جمع‌آوری، پردازش، انتشار و توسعه اطلاعات مورد نیاز در زمینه کارآفرینی و کارآفرینان و نقش آنان در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی و فردی.

و- ایجاد زمینه جهت شناخت، تشکل و آموزش و پرورش دانشجویان کارآفرین.

وظایف و برنامه‌ها

الف- انتخاب، آموزش و ایجاد شرایط لازم جهت فعالیت مدرسین آموزش‌های کارآفرینی.

ب- انتخاب، آموزش و ایجاد شرایط لازم جهت فعالیت دانشجویان کارآفرین.

ج- برنامه‌ریزی، تدوین محتوا و تامین ابزار و امکانات آموزش کارآفرینی.

د- ارائه برنامه‌های آموزشی کارآفرینی در قالب سمینار، نشریه، رسانه‌های گروهی، کارگاه‌های آموزشی، واحدهای درسی انتخابی و نهایتا برقراری رشته کارآفرینی.

ه- کمک به برگزاری جشنواره کارآفرینی در هر سال و معرفی اساتید و دانشجویان کارآفرین موفق دانشکده‌ها و تشویق آن‌ها از طرق مختلف.

و- ایجاد شرایط مناسب جهت ترجمه کتب و مقالات یا ارتباط با سایت‌های اینترنتی و... به منظور انتقال دانش و دست‌آوردهای تحقیقاتی و کاربردی مرتبط با کارآفرینی از سراسر جهان.

ز-  حمایت، هدایت و راه‌اندازی فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان از طریق حمایت‌های مالی، اطلاعاتی و مشاوره‌ای.

ح- تلاش در جهت ايجاد بانک اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌های کارآفرینی، مشخصات کارآفرینان، طرح‌های نمونه (تیپ)، فرصت‌های شغلی، دست‌آوردهای تحقیقاتی و سایر موارد.

ط- کمک به تشکیل، راه‌اندازی و فعالیت مستمر پارک علمی و انجمن‌های کارآفرینان در سطح دانشکده و دانشگاه.

تشکیلات

هسته کارآفرینی دانشکده با شرکت افراد زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

١- رئیس دانشکده.

۲- معاون پژوهشی دانشکده.

۳- معاون آموزشی دانشکده.

۴- مسئول هسته کارآفرینی دانشکده.

۵- یک نفر از اساتید به انتخاب ریاست دانشکده.

۶-  دو نفر از دانشجویان به انتخاب معاونت آموزشی دانشکده.

در صورت امکان ۲ نفر از کارآفرینان موفق و شناخته‌شده در رشته‌های مربوطه (ترجیحا از میان دانش آموختگان دانشکده)

تبصره ۱- رئیس دانشکده می‌تواند مسئولیت‌های خود در این هسته را به مسئول هسته کارآفرینی دانشکده یا یکی از معاونین تفویض نماید.

تبصره ۲ - مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده به پیشنهاد رئیس دانشکده و با حکم معاونت پژوهشی دانشگاه برای مدت ۲ سال منصوب می گردد.

تبصره ۳- احکام اعضاء هسته توسط ریاست دانشکده صادر می‌گردد.

تبصره ۴ - ریاست جلسات هسته با رئیس دانشکده یا جانشین ایشان بوده و دبیر این هسته، رئیس هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده می‌باشد.

تبصره ۵- در صورت ضرورت، دبیر هسته می‌تواند از افراد ذیربط دیگری از داخل و خارج از دانشکده برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

وظایف و اختیارات هسته کارآفرینی

 الف- انجام کلیه فعالیت های تحقیقاتی و عملیاتی و همچنین امور ارتباطات و مکاتبات و فراخوان‌ها و به ویژه امور مالی مربوط به هسته، از طریق جلسات هسته (به منظور صرفه‌جویی در وقت و هزینه)

ب- بررسی، تصویب، نظارت و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی، اساتید و دانشجویان در زمینه‌های کارآفرینی.

ج- همکاری و برنامه‌ریزی برای تربیت مربیان و مدیران کارآفرین .

د- شناسایی اساتید و دانشجویان کارآفرین و معرفی به مراکز کارآفرینی دانشگاه.

ه- نظارت بر حسن اجرای مصوبات (علمی، اجرائی و...) هسته کارآفرینی.

و- تامین وسائل و ابراز و امکانات مورد نیاز جهت اجرای بهینه کارآفرینی.

ز- ارائه طرح‌های تحقیقاتی - اجرایی اولیه در زمینه فعالیت‌های ترویجی، آموزشی به مرکز کارآفرینی دانشگاه.

ح- طراحی و زمان‌بندی برنامه سالیانه هسته کارآفرینی.

ط- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه هسته و ارائه به مرکز کارآفرینی دانشگاه.

ی- ارزیابی عملکرد هسته و ارسال به مرکز کارآفرینی.

ک- در صورت لزوم تدوین آیین نامه داخلی هسته و اعلام و ارسال به مرکز کارآفرینی.

ل- ارتباط مستقیم و مستمر با مرکز کارآفرینی دانشگاه.

وظائف رئیس هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت

رئیس هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده به پیشنهاد رئیس دانشکده و با حکم معاونت پژوهشی دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب می‌گردد و دارای وظائف زیر می‌باشد:

الف- انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه هسته کارآفرینی، تهیه و ارسال به موقع دعوت‌نامه‌ها، تشکیل جلسات، تهیه صورتجلسات، ارجاع و ارسال به موقع به مراکز و مراجع مربوطه.

ب- انجام هماهنگی بین اعضاء هسته و همچنین واحدهای مختلف دانشکده در جهت اجرا و نظارت بر مصوبات مرکز کارآفرینی دانشگاه و هسته کارآفرینی دانشکده.

ج- تهیه و تنظیم گزارش، ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و سالیانه از عملکرد هسته و ارسال به مرکز کارآفرینی دانشگاه.

د- امضاء کلیه مکاتبات، اسناد و مدارک و قراردادهای هسته کارآفرینی.

ه- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی بویژه طرح‌های در دست اقدام و ارائه گزارش کار به کمیته‌های هسته.

و- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه هسته و اعتبارات مورد نیاز با کمک اعضاء هسته و ارائه به مرکز کارآفرینی دانشگاه.

ز- مشارکت با مرکز کارآفرینی دانشگاه در زمینه برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نشریات و سایر امور آموزشی پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای علمیاتی که در این زمینه انجام می‌شود.

تبصره ۱- جلسات کارآفرینی دانشکده، هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل و صورت جلسات به مرکز کارآفرینی دانشگاه ارسال می‌گردد. در صورت نیاز مبرم، جلسات فوق‌العاده با هماهنگی اعضاء تشکیل می‌گردد.

تشویق هسته‌های کارآفرینی

به منظور تشویق و ایجاد انگیزه‌های بیشتر هسته‌های کارآفرینی ، همه ساله بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخصی که به تایید مرکز کارآفرینی خواهد رسید، مجموعه فعالیت‌های انجام شده هسته‌ها ارزیابی گردیده و به هسته‌هایی که بیش‌ترین و بهترین فعالیت را داشته باشند، در جشنواره‌هایی برگزار خواهد شد، جوایز و لوح تقدیر اهداء شده و مراتب به وزارت علوم و دبیرخانه مرکزی طرح کاراد اعلام خواهد شد.