اعضای شورای کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است:

 1. جناب آقای دکتر ابوالفضل اکبرپور معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه
 2. جناب آقاي دكتر محمد اکبری رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 3. جناب آقای دکتر مهدی ضیائی مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی
 4. جناب آقای دکتر علی حسن آبادی مسئول مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
 5. جناب آقای دکتر عباس فرجاد پزشک مسئول هسته کارآفرینی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 6. جناب آقای دکتر سیدموسی موسوی کوهی مسئول هسته کارآفرینی پردیس علوم
 7. سرکار خانم دکتر شیما بیجاری مسئول هسته کارآفرینی پردیس مهندسی
 8. جناب آقای دکتر جواد نوعی مسئول هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 9. سرکار خانم دکتر زهرا شیرزور علی آبادی  مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 10. سرکار خانم دکتر مریم ظهوریان مسئول هسته کارآفرینی دانشکده هنر
 11. جناب آقای دکتر مرتضی قائدی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده فنی فردوس
 12. محمد جواد مشاوری نیا رابط معاونت فرهنگی وگروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت