اعضای شورای کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است:

 1. جناب آقای دکتر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 2. جناب آقاي دكترعلی سعیدی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 3. جناب آقای دکتر هادی فرهادیان مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی
 4. جناب آقای دکتر مهدی نصرآبادی مسئول مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
 5. سرکار خانم دکتر مهتاب ناصح مسئول هسته کارآفرینی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 6. جناب آقای دکتر چهکندی مسئول هسته کارآفرینی پردیس علوم
 7. سرکار خانم دکتر طاهر پور مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 8. جناب آقای دکتر علی بهنام فرد مسئول هسته کارآفرینی پردیس مهندسی
 9. جناب آقای دکتر غیاثی مسئول هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 10. جناب آقای دکتر اسکندری ثانی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 11. سرکار خانم دکتر مریم ظهوریان مسئول هسته کارآفرینی دانشکده هنر
 12. جناب آقای امیر کیوان شفیع مسئول هسته کارآفرینی دانشکده فنی فردوس
 13. جناب آقای دکتر جواد چزگی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی سرایان