فراخوان فرصت های مطالعاتی داخلی
فراخوان فرصت مطالعاتی
- بررسی اثربخشی دورههاي ارائه شده از سوي سازمان محیط زیست در دانش و نگرش زیست محیطی جامعه هدف با تاکید بر مناطق حفاظت شده - بررسی نقش نظا...