طرح های دانشجویی
 تکمیل پروپوزال توسط دانشجوی مجری طرح و ارائه به مدیر گروهارسال پروپوزال به مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده...