همکاران

فاطمه مهربان

  فاطمه مهربان

  کارشناس مرکز نوآوری و شتابدهی


  • کارشناس ارشد مهندسی صنایع( مدیریت نوآوری و فناوری )