همکاران

 

  فاطمه مهربان

  کارشناس مرکز نوآوری و شتابدهی

 


  •   کارشناس ارشد مهندسی صنایع( مدیریت نوآوری و فناوری )  

       056-31022124 

         ieuob@  
        https://www.instagram.com/innov.entrep.uob/                    
          innovationcenter@birjand.ac.ir