همکاران

 

  فاطمه مهربان

  کارشناس مرکز نوآوری و شتابدهی

 


  •   کارشناس ارشد مهندسی صنایع( مدیریت نوآوری و فناوری )  
       056-31022124