همکاران

زهرا خراسانی                    

زهرا خراسانی

  کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


   کارشناس مدیریت دولتی                                      307 / 056-32202171

 

زهرا خراسانی                    

زهره علیزاده

  کارشناس پورتال زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی


   کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر                                304 / 056-31022115