نمودار گردش کار پذیرش گروه های نوآور در مرکز نوآوری و شتابدهی