مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند

 

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

ناصر ولی پور مطلق

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

سوابق کاری:

  • -      استادیار گروه شیمی از سال ٩٢
  • -      دبیر کمیته واحدهای بحرانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از سال ٩١ تا ٩٢
  • -      بازرس کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از سال ٨٦-٩١