مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند

دکتر ناصر ولی پور

  دکتر ناصر ولی پور مطلق

  مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت


  •  - دکتری مهندسی شیمی