مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند

 
                    

دکتر ناصر ولی پور مطلق

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت


   دکتری مهندسی شیمی                                                      313 / 056-32202171
   n.valipour.m@birjand.ac.ir

cv.birjand.ac.ir/valipour