تصویب "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار"

مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" با هدف حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور در یکم مرداد 1396 تصویب و راهبری این مرکز به معاونت اقتصادی وزارت امور و ااقتصادی و دارایی واگذار گردیده است. فازهای متعدد این سامانه با هدف ایجاد حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری را برای بهبود محیط کسب و کار در اختیار صاحبان مشاغل و مردم قرار گرفته است.