اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی

اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه عبارتند از:

  1. جناب آقای دکتر حمید رضا نجفی رئیس شورا
  2. جناب آقای دکتر ناصر ولی پور مطلق نائب رئیس شورا
  3. جناب آقای دکتر علی سعیدی دبیر شورا
  4. جناب آقای دکتر محمد مسینائی درمیان عضو شورا
  5. سرکارخانم دکتر هما مالکی عضو شورا
  6. جناب آقای دکتر محسن پوررضا بیلندی عضو شورا
  7. جناب آقای مهندس حسین شورستانی عضو شورا