آیین نامه

آیین نامه اجرایی شرکتهای زایشی دانشگاه بیرجند در مرحله طرح در هیات امنای دانشگاه می باشد که پس از تصویب بارگذاری خواهد شد.