آیین نامه

آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند در مرحله طرح در هیات رئیسه دانشگاه می باشد که پس از تصویب بارگذاری خواهد شد