مراحل تصویب و اجرای طرحهای دانشجویی

 

  1. تکمیل پروپوزال توسط دانشجوی مجری طرح و ارائه به مدیر گروه
  2. ارسال پروپوزال به مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده به همراه معرفی دو داور مرتبط توسط مدیر گروه 
  3. اخذ نظرات داوران پیشنهادی
  4. طرح در جلسه هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده و در صورت تایید درج مصوبه مربوطه در صورتجلسه هسته و ارسال مصوبه و پروپوزال مربوطه به رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
  5. ارسال ابلاغ تصویب اجرای طرح به مجری و عضو هیات علمی راهنما و مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مربوطه
  6. پرداختهای هر طرح با تایید عضو هیات علمی انجام خواهد شد.
  7. پس از اختتام طرح گزارش نهایی به تایید عضو هیات علمی رسیده و تحویل گروه داده میشود و از طریق گروه برای مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده ارسال می گردد. نظرات داوران پیشنهادی گروه در خصوص گزارش طرح اخذ گردیده و در نتایج در جلسه هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده طرح میگردد و در صورت تایید اختتام طرح به تصویب می رسد. درصوت نیاز به اصلاح موارد مورد نیاز توسط مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده به مجری و عضو هیات علمی مربوطه اعلام می­گردد.
  8. ارسال مصوبه اختتام طرح و گزارش نهایی طرح برای رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
  9. اعلام اختتام و اجرای طرح به دانشجوی مجری و عضو هیات علمی و ارسال نامه تسویه حساب طرح به امور مالی توسط معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه