تماس باما

تلفن تماس:‌ ۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۵

آدرس: دانشگاه بیرجند - ساختمان مرکزی - واحد کارآفرینی