تماس باما

تلفن تماس:‌ 05632202171

آدرس: دانشگاه بیرجند - ساختمان مرکزی - واحد کارآفرینی

آدرس رایانامه: tle.group@birjand.ac.ir