معرفی همکاران

کارشناس ارتباط با صنعت

سرکار  خانم زهرا خراسانی

رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

سوابق کاری:

-      کارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند از سال ١٣٩٦

-      کارشناس پژوهش دانشگاه بیرجند از سال ٨٥ – ٨٩

-      کارشناس پژوهش دانشگاه علم و صنعت تهران از سال ٨٠-٨٤