اعضای شورای کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است:

 1. جناب آقای دکتر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 2. جناب آقاي دكترولی پور مطلق رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 3. سرکار خانم دکتر مهتاب ناصح مسئول هسته کارآفرینی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 4. سرکار خانم دکتر کریمی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم
 5. سرکار خانم دکتر طاهر پور مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 6. جناب آقای دکتر نوروزی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی
 7. جناب آقای مهندس زارع مسئول هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 8. جناب آقای دکتر پوررضا بیلندی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی
 9. جناب آقای دکتر اسکندری ثانی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 10. جناب آقای دکتر جمهوری مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ریاضی و آمار
 11. سرکار خانم دکتر پایدار فر مسئول هسته کارآفرینی دانشکده هنر
 12. جناب آقای دکتر حاجیانی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 13. جناب آقای مهندس پاسبان مسئول هسته کارآفرینی دانشکده فنی فردوس
 14. جناب آقای دکتر جواد چزگی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی سرایان