اعضای شورای کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است:

 1. جناب آقای دکتر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 2. جناب آقاي دكترعلی سعیدی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 3. سرکار خانم دکتر مهتاب ناصح مسئول هسته کارآفرینی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 4. سرکار خانم دکتر کریمی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم
 5. سرکار خانم دکتر طاهر پور مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 6. جناب آقای دکتر هادی فرهادیان مسئول هسته کارآفرینی پردیس مهندسی
 7. جناب آقای دکتر پوررضا بیلندی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی
 8. جناب آقای دکتر اسکندری ثانی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 9. جناب آقای دکتر جمهوری مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ریاضی و آمار
 10. سرکار خانم دکتر هما مالکی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده هنر
 11. جناب آقای دکتر رستم مسلم پور مسئول هسته کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 12. جناب آقای مهندس پاسبان مسئول هسته کارآفرینی دانشکده فنی فردوس
 13. جناب آقای دکتر جواد چزگی مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی سرایان