برگزاری وبینار آشنایی با مبانی بورس

- برای شرکت در کلاس از لینک زیر استفاده کنید.

http://vc.birjand.ac.ir/innovation/