صورتجلسات

جلسه شورای کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مورخ 31/3/99

جلسه شورای کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مورخ 31/3/99

ادامه مطلب

ثبت دوره های مهارتی مرتبط با کاروزی یا مهارت آموزی مربوط به سال 99 در سامانه کارآفرینی

ثبت دوره های مهارتی مرتبط با کاروزی یا مهارت آموزی مربوط به سال 99 در ساماانه کارآفرینی

ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با حضور مدیران گروه پردیس

ادامه مطلب