تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با حضور مدیران گروه پردیس

حاضرین:
غایبین: