ثبت دوره های مهارتی مرتبط با کاروزی یا مهارت آموزی مربوط به سال 99 در سامانه کارآفرینی

ثبت دوره های مهارتی مرتبط با کاروزی یا مهارت آموزی مربوط به سال 99 در ساماانه کارآفرینی

حاضرین:
  • سید احسان غیاثی
غایبین: