جلسه شورای کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مورخ 31/3/99

جلسه شورای کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مورخ 31/3/99

حاضرین:
  • سید احسان غیاثی
غایبین: