صورتجلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مورخ 98/11/1

 

مصوبات:
 • ۱. با عنایت به اعتبار تخصیص یافته به ارزش 2.000.000.000 ریال، نحوه توزیع بین دانشکده ها و پردیس ها طبق فرمت مصوبات قبلی شورا بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

 • ۲. مقررشد جهت بررسی عدم تطابق اطلاعات فایل اکسل توزیع اعتبار توسط هر دانشکده/پردیس بررسی شود و موارد عدم تطابق به مسئول مرکز مهارت آموزي و مشاوره شغلی اطلاع داده شود.

 • ۳. اعمال ضریب جریمه یا تشویق براي سهمیه هاي کم فعال یا با فعالیت زیاد فعلا در نظر گرفته نشود. اما در سال آینده مورد بررسی و اعمال قرار گیر

 • ۴. مقرر شد ارزیابی دوره هاي فنی حرفه اي و کارگاه هاي هسته هاي کارآفرینی در سامانه کارآفرینی افزوده شود.

 • ۵. خصوص درآمدزایی هسته هاي کارآفرینی مقرر شد جناب آقاي دکتر اسکندري پیش نویس پیشنهادي براي تصویب در هیات رئیسه تدوین نمایند.

 • ۶. هزینه کرد اعتبار هر هسته به صورت 70 درصد دوره هاي مهارت آموزي فنی حرفه اي و 30 % سایر فعالیت هاي هسته باشد که این اعداد می تواند 10 درصد جابجایی بین دو بخش داشته باشد.

 • ۷. دوره هاي مهارت پایه که با کمک آموزشگاه هاي فنی حرفه ایی برگزار خواهد شد به شرح ذیل هستند:. مقدماتی، طراح گرافیک رایانه اي، دوره کسب و کار، دوره هوش Arc GIS ، مقدماتی درجه 2 SPSS و ICDL -مالی، دوره بورس، حسابداري - دوره هاي دیگر بایستی توسط هسته کارآفرینی هر دانشکده تصویب و بعد از ارائه و تصویب شوراي کارآفرینی دانشگاه برگزارشود. - مقرر شد دوره هاي تخصصی مهارتی طبق جداول صلاحیت حرفه ایی تدوین شود و توسط مسئول هسته هر دانشکده و بر اساس نیمسال تحصیلی در ابتداي هر نیمسال اعلام گردد

 • ۸. طرح دانشجویی آقاي پویان مالکی نژاد مربوط به طرح فناورانه "بررسی اثرات برخی انواع تجاري پروبیوتیک و سین بیوتیک بر صفات عملکرد شاخص هاي بیوشیمیایی شرم خون، سامانه ایمنی و جمعیت میکروبی جوجه هاي گوشتی " با راهنمایی استاد جناب آقاي دکتر همایون فرهنگ فر مطرح و پذیرفته شد.

حاضرین:
 • صادق پاسبان
 • محسن پوررضا بیلندی
 • مهتاب ناصح
 • محمد اسکندری ثانی
 • حمیدرضا نجفی
 • فاطمه طاهرپور
 • علی سعیدی
 • مسلم رستم پور
 • جواد چزگی
 • هادی فرهادیان
 • محمد جواد مشاوری نیا
غایبین:
 • هما مالکی